× Expanded Image
Title

Description

Learn more

Wat is Obeya?

Obeya, afgeleid van het Japanse woord voor 'grote kamer', is een visuele managementtechniek die cross-functionele teams bij elkaar brengt in een toegewijde ruimte om samenwerking, probleemoplossing en besluitvorming te vergemakkelijken. Het biedt een holistisch beeld van projecten, strategieën of processen, waardoor teams hun inspanningen kunnen afstemmen, knelpunten kunnen identificeren en continue verbetering kunnen stimuleren.

 • Obeya is ontstaan in de auto-industrie in Japan, maar is sindsdien door verschillende industrieën wereldwijd overgenomen.
 • De Obeya-ruimte bestaat doorgaans uit visuele displays, zoals whiteboards, grafieken en post-its, om belangrijke informatie te visualiseren en discussies te stimuleren.
 • Obeya is een lean managementpraktijk die transparantie, verantwoordelijkheid en teamempowerment bevordert.

Tip #1: Stel duidelijke doelstellingen vast

Om een effectieve Obeya Master te zijn, is het cruciaal om duidelijke doelstellingen voor de Obeya-ruimte vast te stellen. Deze doelstellingen moeten in lijn zijn met de algemene doelen van de organisatie en zich richten op gebieden die verbetering of optimalisatie vereisen. Het duidelijk definiëren van het doel en de reikwijdte van de Obeya-ruimte zal helpen bij het leiden van discussies, prioritering en besluitvorming binnen het team.

 • Doelstellingen kunnen variëren van het verminderen van de doorlooptijd van productontwikkeling tot het verbeteren van de klanttevredenheidscijfers.
 • Duidelijke doelstellingen bieden het team een gevoel van richting en doel, wat hun motivatie en betrokkenheid versterkt.
 • Regelmatig herzien en verfijnen van doelstellingen zorgt voor afstemming met veranderende bedrijfsbehoeften.

Tip #2: Stimuleer een samenwerkingsomgeving

Obeya draait allemaal om samenwerking en het doorbreken van afdelingssilo's. Als Obeya Master is het essentieel om een samenwerkingsomgeving te bevorderen waar teamleden van verschillende functies vrijelijk ideeën, inzichten en uitdagingen kunnen delen. Moedig open dialoog, actieve participatie en respect voor diverse perspectieven aan om de collectieve intelligentie van het team te benutten.

 • Samenwerking bevordert uitwisseling van ideeën, wat leidt tot innovatieve oplossingen en doorbraakverbeteringen.
 • Het creëren van een veilige en inclusieve omgeving moedigt teamleden aan om de status quo uit te dagen en nieuwe mogelijkheden te verkennen.
 • Tools zoals visuele borden, Kanban-systemen en regelmatige huddles bevorderen transparantie, verantwoordelijkheid en effectieve communicatie.

Tip #3: Bevorder datagestuurde besluitvorming

Obeya biedt een unieke mogelijkheid om real-time datagestuurde beslissingen te nemen. Als Obeya Master is het cruciaal om het gebruik van robuuste gegevens en statistieken te bevorderen om discussies te begeleiden en verbeteringsinitiatieven te stimuleren. Moedig het team aan om relevante gegevens te verzamelen, analyseren en visualiseren om trends, patronen en onderliggende oorzaken van problemen te identificeren.

 • Datagestuurde besluitvorming minimaliseert vooroordelen en subjectiviteit, wat leidt tot meer objectieve en effectieve resultaten.
 • Belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en visuele indicatoren helpen bij het volgen van de voortgang, het identificeren van zorggebieden en het meten van de impact van verbeteringsacties.
 • Tools zoals Pareto-diagrammen, controlekaarten en waardestroomanalyse vergemakkelijken gegevensanalyse en procesoptimalisatie.

Tip #4: Blijf voortdurend verbeteren

Obeya is geen eenmalige inspanning, maar eerder een reis van continue verbetering. Als Obeya Master is het cruciaal om een cultuur van voortdurende verbetering binnen het team te bevorderen. Moedig experimenten aan, leer van mislukkingen en vier successen om een mindset van voortdurend leren en groei te stimuleren.

 • Continue verbetering omvat kleine incrementele veranderingen die leiden tot significante vooruitgang op de lange termijn.
 • Regelmatige reflectie en evaluaties stellen teams in staat verbeteringsmogelijkheden te identificeren en lessen te benutten.
 • Het stimuleren van een groeimindset helpt bij het opbouwen van veerkracht en aanpassingsvermogen, essentiële kwaliteiten in de snel veranderende zakelijke omgeving van vandaag.

Tip #5: Leid met empathie en facilitering

Als Obeya Master gaat uw rol niet alleen over het faciliteren van discussies; het gaat ook over het leiden met empathie en begrip. Creëer een ondersteunende en veilige ruimte waar teamleden zich gehoord, gewaardeerd en aangemoedigd voelen om bij te dragen. Toon empathie voor uitdagingen en obstakels, en faciliteer actief probleemoplossing en besluitvormingsprocessen.

 • Empathisch leiderschap bevordert vertrouwen, psychologische veiligheid en stimuleert een positieve teamcultuur.
 • Actieve facilitering omvat het begeleiden van discussies, het beheren van conflicten en ervoor zorgen dat ieders stem wordt gehoord.
 • Effectieve faciliteringstechnieken omvatten actief luisteren, het samenvatten van kernpunten en het stimuleren van gelijke participatie.

Try yourself